Felelősségbiztosítás

Kérjen ajánlatot és mi megkeressük az Önnek leginkább megfelelő biztosítást! 

Általános felelősségbiztosítás

 • Biztosított/szerződő: gazdálkodó szervezetek és gazdálkodó tevékenységet is folytató egyéb jogi  személyek (pl.: egyéni vállalkozások, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, alapítvány, egyesület, köztestület stb.);
 • Biztosítási esemény:
  • a biztosítottal szerződéses jogviszonyban nem álló harmadik személynek, illetőleg
  • a biztosítottal szerződéses kapcsolatban állóknak szerződésen kívül okozott károk;
 • Kiegészítő fedezet:
  • A bérlői felelősségbiztosítás a bérleti szerződés megszegésével a bérbeadónak okozott károk fedezete meghatározott kockázatokra,
  • A bérbeadói felelősségbiztosítás a bérleti szerződés megszegésével a bérlőnek okozott károk fedezete meghatározott kockázatokra;

 
Egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítása
 • Biztosított/szerződő: egészségügyi szolgáltatást saját nevében nyújtó természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság;
 • Biztosítási esemény:
  A módozat egy felelősségbiztosítási csomag amely az alábbiakat tartalmazza:
  • Alapelem (egészségügyi szakmai felelősségbiztosítás), mely esetben biztosítási eseménynek minősül, ha:
   • a kárt maga a biztosított vagy olyan személy, okozta, akinek a magatartásáért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik és
   • a kárt az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó foglalkozási/szakmai előírások és szabályok felróható módon történő megszegésével/megsértésével okozták és
   • a kárt az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, vagy abban részesülő személy vagyonában, életében, testi épségében vagy egészségében okozták;
  • Kiterjesztő záradékok: magángyógyszerész fedezet, idegen egészségügyi intézményben végzett tevékenység fedezete, vállalkozás keretében végzett (i) háziorvosi, (ii) sebész, (iii) szülés, nőgyógyász, (iv) traumatológus fedezet.

 
Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása
 • Biztosított, szerződő: közúti árufuvarozást végző gazdálkodó szervezet vagy természetes személy;
 • A kezesi biztosítás a közúti árufuvarozói engedély kiadásának feltétele;
 • Biztosítási esemény: a megbízótól átvett vagyontárgyakban a biztosított által nyújtott árufuvarozási szolgáltatás időtartama alatt a fuvarfeladat teljesítése során bekövetkezett károkból (elveszés, sérülés) eredő fizetési kötelezettség;
 • A térítés mértéke a jogszabályban meghatározott vagyoni biztosíték összegéig terjed;

 
Könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vett könyvvizsgálók, könyvelők, adótanácsadók felelősségbiztosítása
Szerződő/biztosított:
 • könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vett könyvelő, könyvvizsgáló
 • adótanácsadó, adószakértő
 • bérszámfejtő, társadalombiztosítási ügyintéző
 • vagy olyan gazdasági társaság, melyben e tevékenységet végző tag vagy alkalmazott rendelkezik a képesítések valamelyikével
Biztosítási esemény: A biztosított tevékenység során szakmai hibával okozott kár

 
Munkáltatói felelősségbiztosítás
 • Biztosított/szerződő: munkáltató;
 • Biztosítási esemény: a munkavállaló olyan balesete, amely őt a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri. A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha az a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri;
 • A biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a biztosítottnak a biztosítási eseménnyel összefüggésben az Egészségbiztosítási Pénztárral és/vagy a Nyugdíjbiztosítási Igazgatósággal szemben keletkezett megtérítési kötelezettségére is, a munkabaleset kapcsán a munkavállalónak nyújtott
  • egészségbiztosítási ellátás, valamint
  • baleseti nyugellátás vonatkozásában.
 • Fedezet kiterjesztés, záradék:
  • Kölcsönmunka-záradék: fedezet-kiterjesztés a munkaerő-kölcsönzésre, a kölcsönadott munkavállaló munkabalesetéből eredő károkra, mely esetben a kölcsönadó és kölcsönvevő munkáltató egyetemlegesen felel,
  • - Távmunka záradék: fedezet-kiterjesztés a biztosított távmunkát végző munkavállalójának munkabalesetért;

 
Környezetszennyezési felelősségbiztosítás
 • Biztosított/szerződő: gazdálkodó szervezetek és gazdálkodó tevékenységet is folytató egyéb jogi személyek (pl.: egyéni vállalkozások, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, alapítvány, egyesület, köztestület stb.);
 • Biztosítási esemény: a másnak okozott olyan kár, amelyet a biztosított (a) hirtelen, (b) váratlan, (c) előre nem látható környezetszennyezéssel okoz, és amely (d) a normál üzemi módtól eltérő eseményre vezethető vissza;
 • Környezetszennyezés: a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó terhelése;

 
Légiközlekedési tevékenységet folytatók felelősségbiztosítása
 • Biztosított/szerződő: légi fuvarozó vagy a légi jármű üzembentartója;
 • Biztosítottnak minősül a légi jármű vezetésével vagy a fedélzeten egyéb szolgálat teljesítésével megbízott személyek a tevékenységük során harmadik személyeknek okozott károk tekintetében;
 • Biztosítási esemény lehet:
  • harmadik személynek, szerződésen kívül okozott károk,
  • utasoknak okozott személyi sérüléses és/vagy poggyászban okozott károk,
  • a légi áru- és postafuvarozási tevékenységgel a rakományban vagy küldeményben okozott károk,
  • a légi járművel végzett egyéb gazdasági tevékenységgel a szolgáltatást igénybe vevő szerződő partnernek okozott károk;

 
Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás
 • Biztosított/szerződő: Rendezvényszervező cég;
 • Biztosítási esemény: a biztosított által rendezett rendezvények során, vagy következtében okozott személyi sérüléses- és megbetegedéses-, haláleseti-, dologi-, és szennyezési károk;

 
Szakképzést szervezők felelősségbiztosítása
 • Biztosított/szerződő: szakképzést szervező;
 • A közoktatásról szóló törvény a szakképzésben részt vevő tanuló javára a gyakorlati képzés idejére felelősségbiztosítási szerződés megkötését írja elő. Amennyiben a szakképzést szervezőnek nincs érvényes és hatályos munkáltatói felelősségbiztosítása, akkor a szakképzést szervezők felelősségbiztosításának megkötése kötelező, ellenkező esetben elegendő a munkáltatói felelősségbiztosítás.
 • Biztosítási esemény: személyi sérüléses és dologi (tárgyrongálási) károk, amelyet a biztosított az általa szervezett gyakorlati szakképzés során, illetőleg következtében a szakközépiskola, a szakmunkásképző iskola és szakiskola tanulójának a gyakorlati képzés keretében szervezői és/vagy lebonyolítói minőségben okozott;

 
Személy- és vagyonvédelmi valamint magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozások felelősségbiztosítása
 • Szerződő, biztosított: A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozások köthetik;
 • Biztosítási esemény: A személy és vagyonvédelmi tevékenység során a megbízónak okozott szerződéses, illetve a tevékenységgel összefüggésben harmadik személynek okozott kár;
 • Fedezet kiterjesztés, záradékok: A felelősségbiztosítás fedezet nem terjed ki, de pótdíj ellenében (záradékkal) kiterjeszthető
  • a biztosított által közreműködőként igénybe vettek által a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység folytatása során okozott károkra.
  • a sportrendezvények biztosítása során bekövetkezett károkra
  • a pénz- és értékszállítás, valamint a pénzfeldolgozás során bekövetkezett károkra
  • az EGT (Európai Unió országai, valamint Norvégia, Svájc, Izland) területén végzett tevékenységre

 
Szolgáltatás felelősségbiztosítás
 • Biztosított/szerződő: gazdálkodó szervezetek és gazdálkodó tevékenységet is folytató egyéb jogi személyek (pl.: egyéni vállalkozások, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, alapítvány, egyesület, köztestület stb.);
 • Biztosítási esemény: a szerződési feltételben meghatározottak szerinti szolgáltatás nyújtása során szerződésszegéssel a szerződő partnernek okozott károk, amelyért a biztosított magyar jog szerint felelősséggel tartozik;
 • Fedezet kiterjesztés:
  • területi hatály: a Magyarországon okozott és bekövetkezett károk mellett az Európai Unió tagállamaiban okozott és bekövetkezett károkra,
  • a közüzemi szolgáltatással okozott károkra,
  • a biztosított teljesítési segéde (pl. alvállalkozója) által okozott károkra.

 
Taxisok kezesi biztosítása
 • Biztosított/szerződő: személytaxi-szolgáltatást végző;
 • A taxi-engedély kiváltásához szükséges a megfelelő pénzügyi teljesítőképesség igazolása, melynek egy formája a vagyoni biztosítékok közül a felelősségbiztosítási szerződés megkötése;
 • Biztosítási esemény a biztosított által üzemeltetett gépjárműben utazó személy testi épségében, valamint vagyontárgyaiban az utazás időtartama alatt a biztosított tevékenysége körében felmerülő okból bekövetkező sérülés;

 
Termékfelelősség-biztosítás
 • Biztosított/szerződő: gyártó, importáló, forgalmazó,
 • Biztosítási esemény: a biztosított felelősséggel tartozik ha a biztosítási szerződés hatálya alatt a biztosított még a károkozás időpontját megelőzően bejelentett, és a biztosító által fedezetbe vont hibás termékkel
  • halált, testi sérülést vagy egészségkárosodást okoz,
  • illetve, ha más dologban a kár bekövetkeztekor ötszáz eurónak a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza-középárfolyama szerinti forintösszegénél nagyobb összegű kárt okoz, ha a más dolog szokásos rendeltetése szerint magánhasználat vagy magánfogyasztás tárgya, és azt a károsult is rendszerint ilyen célra használta. Ez utóbbi esetben az 500 euró érték a károsulti önrész, vagyis csak ezen értékhatár feletti károkat lehet érvényesíteni a termékfelelősségi törvény alapján, 500 euró érték alatt a kár megtérítését csak a Ptk. alapján kérheti a biztosított;
 • Főszabály szerint a termék gyártója vagy importálója felel a termék hibája által okozott kárért. Ha a termék gyártója nem állapítható meg, a termék minden forgalmazóját gyártónak kell tekinteni mindaddig, amíg a forgalmazó a gyártót vagy azt a forgalmazót, akitől a terméket beszerezte, a károsultnak meg nem nevezi. E szabály import termék esetén akkor is megfelelően alkalmazandó, ha a termék gyártója feltüntetésre került, de importálója nem állapítható meg;

 
Állatorvosok felelősségbiztosítása
 • Biztosított/szerződő: magán-állatorvos;
  A Magyar Állatorvosi Kamarai tagságot igazoló, és az állatorvosi tevékenység végzésére jogosító igazolvány kiállításának feltétele a megfelelő felelősségbiztosítás;
 • Biztosítási esemény:
  • a magán-állatorvos tevékenysége (állat-vizsgálat, diagnosztika, prevenció és gyógykezelés, tartós egyedi megjelölés, egyszerűbb szülészeti és sebészeti beavatkozások, vizsgálati mintavétel) során elkövetett szakmai műhiba miatt bekövetkező elhullás, kényszerlevágás, értékcsökkenés formájában jelentkező károk,
  • a tevékenységek gyakorlásához szükséges eszközök és berendezések meghibásodásából eredő károk, valamint
  • a tevékenységek szakszerű és biztonságos elvégzéséhez szükséges, az állatorvos felügyeletével végzett egyéb tevékenységek során keletkezett elhullásban, kényszervágásban és értékcsökkenésben megnyilvánuló károk;

 
Beruházás-lebonyolítói, mérnök-szolgálati, illetve mérnöktanácsadói szolgáltatás-felelősségbiztosítás
 • Biztosított, szerződő: Beruházás-lebonyolítói, mérnök-szolgálati, illetve mérnöktanácsadói szolgáltatást végzők;
 • Biztosítási esemény:
  A biztosított, a biztosított munkavállalója, alvállalkozója szakmai tevékenysége (a beruházás konkrét (tevőleges) megvalósítása) során, illetve következtében a biztosított szerződő partnerének szerződésszegéssel (hibás teljesítéssel) okozott dologi károk és személyi sérüléses nem vagyoni károk, illetve következményi kárként egyéb vagyoni károk (gazdasági veszteség, értékcsökkenés);

 
CMR nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás
 • CMR-egyezmény a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló egyezmény. Az egyezmény minden olyan - az áruknak közúton díj ellenében történő szállítására szóló - szerződésre érvényes, amelyeknél az áru átvételének helye, illetve a kiszolgáltatásra megjelölt hely két különböző állam területén van, és ezek közül az egyik állam a CMR-egyezmény szerződője;
 • Biztosított/szerződő: Fuvarozó. A biztosítás nem terjed ki a biztosított alvállalkozóira.
 • Biztosítási esemény: az áru részleges vagy teljes elveszése, valamint az áru megsérülése, ha a biztosított a CMR Egyezmény alapján kártérítési felelősséggel tartozik;
 • A kockázatviselés kezdete: a fuvarozó az árut szabályszerűen átvette; kockázatviselés vége: fuvarozó az árut a címzettnek átadta. Be-és kirakásért fuvarozó nem felelős, de a kockázatviselés kiterjed a fuvarozás során az átmeneti várakozás ideje alatt, valamint a kényszerátrakások alatt keletkezett károkra is;
 • Fedezet-kiterjesztés, záradékok:
  • területi hatály kiterjesztése a FÁK-ra,
  • területi hatály kiterjesztése az ENSZ igazgatás alatt álló területekre,
  • fedezet-kiterjesztés váltott fuvareszközzel történő fuvarozásra;

 
Fuvarozói felelősségbiztosítás
 • Biztosított/szerződő: fuvarozó (fuvarozási szerződés alapján szolgáltatást nyújtó);
 • Biztosítási esemény: személy és/vagy árufuvarozói tevékenység teljesítése során, ill. következtében szerződő partnerének (vagy akinek a szolgáltatást nyújtja) okozott véletlen/váratlan formában bekövetkező személyi sérüléses és megbetegedéses, haláleseti, dologi és szennyezési károk;

 
Független biztosításközvetítők felelősségbiztosítása
 • Szerződő, biztosított: Független biztosításközvetítő (alkusz, vagy többes ügynök), biztosítási szaktanácsadó;
 • Biztosítási esemény: Biztosított által szakmai tevékenysége során eljárva a tevékenységre vonatkozó jogszabályok megszegésével az ügyfelének okozott vagyoni kár;
 • Fedezet kiterjesztés:
  • a retroaktív fedezet a szerződés hatálybalépését megelőző 5 éven belül okozott károkra terjed ki (I. záradék),
  • pénzügyi szervezeteknek (bank, biztosító, viszontbiztosító vagy más pénzügyi intézmény) okozott károkra kiterjesztés (II. záradék);

 
Gépjármű szervizek felelősségbiztosítása
 • Biztosított/szerződő: gépjárműszervizt, szakszervizt működtetők;
 • Biztosítási esemény: vállalkozói szerződés alapján javításra, szervizre vagy felülvizsgálatra átvett gépjárműben a biztosított által a gépjárműszerviz telephelyén vagy telephelyein a szolgáltatási tevékenység teljesítése során, illetve következtében a szerződő partnerének (gépjármű tulajdonos, üzembentartó, más jogcímen használó), okozott vagyoni károk;
 • Záradékok:
  • javított gépjárműben a gépjárműszerviz alkalmazottja vagy megbízottja által a telephelyen, vagy telephelyen kívül, közúti forgalomban végzett próbaút során okozott károkra kiterjesztés
  • biztosított alvállalkozója által okozott károkra kiterjesztés

 
Harmadik személy által elrendelt termékvisszahívás (kiegészítő biztosítás a termékfelelősség-biztosításhoz)
 • A „Harmadik személy által elrendelt termékvisszahívás” biztosítása a termékfelelősség-biztosítást egészíti ki, vagyis megkötésének feltétele, hogy a szerződő/biztosított rendelkezzen társaságunknál termékfelelősség-biztosítással;
 • Szerződő, biztosított: a termék gyártója, importálója, forgalmazója.
 • Biztosítási esemény: Magyarország területén gyártott és forgalmazott, illetve Magyarországra importált - a fogyasztó számára rendelkezésre bocsátott vagy szállított - nem biztonságos termék hatóság által elrendelt visszahívása miatt felmerülő költségek;
 • Nem biztonságos termék: ha a termék használata miatt közvetlenül fenyegető testi sérülés, egészségkárosodás, illetve halál lehetséges.
 • Termékvisszahívás v. visszahívás: olyan intézkedés, amelynek célja,;
 • Fedezet kiterjesztés, záradékok: a záradékok a területi hatályt terjesztik ki;

 
Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelősségbiztosítása
 • Szerződő/biztosított: Megbízási jogviszony keretében tevékenykedő hivatalos közbeszerzési tanácsadók (természetes személy vagy szervezet), illetve csak a közbeszerzési tanácsadó tevékenységre vonatkozóan az ügyvédek;
 • Biztosítási esemény: a hivatalos közbeszerzési tanácsadásra irányuló tevékenységből eredő valamely kötelezettség felróható módon történő megszegésével a megbízója vagyonában okozott kár;

 
Kikötő üzemeltetők felelősségbiztosítása
 • Biztosított/szerződő: kikötő üzemeltetői tevékenységet folytatók;
 • Biztosítási esemény: A vállalkozói (üzleti) szerződés alapján végzett, javítás, átalakítás, szerviz, karbantartás, tárolás, kikötés, vontatás, horgonyzás, hajók üzemanyaggal való feltöltése, ki- és berakodás, ki- és beemelés teljesítése során, illetve következtében a szerződő partnerének (vagy akinek a szolgáltatást nyújtja) okozott személyi sérüléses- és megbetegedéses-, valamint dologi károk, amelyekért a biztosított kikötő üzemeltetői minőségben felel;

 
Kiterjesztett termékfelelősség-biztosítás (kiegészítő biztosítás)
 • Szerződő, biztosított: gyártó, importáló, forgalmazó;
 • A kiterjesztett termékfelelősség-biztosítás a termékfelelősség-biztosításra épül, annak kiegészítő biztosítása. A kiterjesztett termékfelelősség alatt értendő az, ha a hibás termékért való helytállási kötelezettsége nem a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény, hanem a Polgári Törvénykönyv alapján áll fenn;
 • Biztosítási esemény: a hibás termék által más dologban okozott valamennyi kár;

 
Lőtéren lőfegyverekkel folytatott engedélyezett tevékenység felelősségbiztosítása
 • Biztosított/szerződő: polgári rendeltetésű lőtér üzemeltetője;
 • Lőtér-üzemeltetési engedély csak akkor adható ki, ha a lőtér üzemeltetésére, mint veszélyes üzemre az üzemeltető felelősségbiztosítási szerződést kötött;
 • Biztosítási esemény: a lőtéren lőfegyverekkel folytatott engedélyezett tevékenység körében okozott károk;

 
Szállodai és letéti felelősségbiztosítás
 • Biztosított/szerződő: engedéllyel végzett szállodai, gyógyszállói, vendéglátó-ipari tevékenységet folytatók;
 • Biztosítási esemény:
  • Szállodai, gyógyszállói, vendéglátó-ipari és ehhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységgel kapcsolatban a szolgáltatás során ill. következtében okozott személyi sérüléses-, megbetegedéses, haláleseti-, valamint dologi- (tárgyrongálási) károk, valamint a szolgáltatott termékkel (étel, ital stb.) okozott károk,
  • A letéti felelősség körében okozott károk, kivéve az értékpapír, pénz, csekk, értékcikk, nemesfém, drágakő, igazgyöngy és ezek felhasználásával készült tárgyakban - ide nem értve az ilyen anyagokból készült mindennapi használati tárgyakat (pl. gyűrű, óra, nyaklánc stb.) - bekövetkezett károkat,. Ékszereket és készpénzt ért kárra csak akkor vonatkozik a biztosítási fedezet, ha azokat a szálloda az előírásoknak megfelelően a széfében őrizte. Az értéktárgyakra vagyonbiztosítás köthető.

 
Tervezői felelősségbiztosítás
 • Biztosított/szerződő: tervező cég (vállalat, iroda stb.), a magántervező, a tervezői művezető ebben a minőségében; a tervezői művezetés körében okozott károkra a biztosítási védelem csak akkor terjed ki, ha a művezetést a biztosított a saját tervei alapján folytatott kivitelezés során végzi;
 • Biztosítási esemény: Tervezői tevékenység során a foglalkozási szabály megszegésével a megrendelőnek okozott kár;

 
Vegyszerfelelősség
 • Biztosított/szerződő: aki érvényes növénybiztosítással rendelkezik;
 • Biztosítási esemény: biztosított, alkalmazottja, valamint megbízottja által a növénybiztosítással biztosított növénykultúrák légi és földi permetezésével, növényvédő szerek, mezőgazdasági kemikáliák felhasználásával, kijuttatásával, kiszórásával kapcsolatban harmadik személynek okozott károk. Tipikus kár lehet a permetezéssel nem érintett terület vagy növényi kultúra értékcsökkenése, megsemmisülése;

 
Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása (D & O)
 • Szerződő: A Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok köthetik;
 • Biztosított: A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok (elnök), illetve maga a szerződő gazdasági társaság azon körben, mikor a vezető tisztviselők, illetve a felügyelőbizottsági tagok e jogkörben okozott károkért 3. személlyel szemben a magyar anyagi jog szerint a társaság felel;
 • Biztosítási esemény: A károsultnak okozott tisztán pénzügyi veszteségek, amelyeket a biztosított vezető tisztségviselők, illetve felügyelő-bizottsági tagok e jogkörükben eljárva okoznak, és amelyért a biztosított felelősséggel tartozik;
 • Fedezet kiterjesztés, záradékok: az alapfedezet kiterjesztésére 15 záradék áll rendelkezésre;

 
Bűncselekmény felelősségbiztosítás
 • A biztosítás az alkalmazottak által elkövetett bűncselekmények mellett fedezetet nyújt:
  • harmadik személyek által a cég telephelyein, annak vagyona ellen elkövetett bűncselekményei által okozott károkra,
  • a cég telephelyén kívül, a cég vagyona ellen zállítás közben elkövetett bűncselekmények által okozott károkra,
  • hamis pénzzel, illetve hamisított pénzesutalvánnyal elkövetett bűncselekmények által okozott károkra,
  • valamint a cég számítógépes rendszereibe illegális módon történő behatolással okozott károkra is megfelelő fedezetett ad, a biztosítás feltételek szerint

 
Termékvisszahívás:
Ezt a biztosítást kínáljuk ügyfeleinknek, akár több millió EUR limit erejéig, szükség esetén világ területi hatállyal beleértve USA, Kanada.
Biztosított termékkör: Emberi fogyasztásra szánt termékek, alkatrész és késztermék
Biztosítási esemény: Gyártói, vagy Állami visszahívás, ami a következőkből ered: termékhiba, szándékos szennyezés, zsarolás
Amit térítünk:
 • Visszahívás költsége
 • Újrapótlási költség
 • Tanácsadói költség
 • Zsarolási költségek
 • A fedezet kiterjeszthető akár az üzemszüneti veszteségekre, vagy a visszahívott termék márkanevének rehabilitációs költségeire is
A biztosítást önállóan, módozati struktúrában is ki tudjuk közvetíteni.

 
Informatikusok szakmai felelősségbiztosítása (IT szakmai felelősségbiztosítás):
 • A biztosítás fedezetet nyújt informatikai cégek, vállalkozások, informatikusok által harmadik személynek okozott károkra, nevezetesen: tévedés, hiba és mulasztás esetén.
 • Az alapfedezet megtéríti a jogvédelem költségeit, rágalmazással, becsületsértéssel kapcsolatos károkat, továbbá a számítástechnikai rendszerekkel kapcsolatos dokumentumok, feljegyzések nyilvántartások pótlását.
 • Lehetőség van - pótdíj ellenében - a kárbejelentési időszak kiterjesztésére (1 vagy 2 év) a biztosítási időszak megszűnése után.
 • A kártérítési limit több 10 millió Ft-tól, több milliárd Ft-ig terjedhet.

 Kérjük figyelmesen töltse ki az alábbi űrlapot!

Név jogi vagy magánszemély:*
E-mail cím:*
Telefon:*
Irányítószám:*
Város:*
Közigazgatási cím (utca + házszám):*
Felelősségbiztosítás típusa:*
Retroaktív fedezet:* , ha igen évre

Biztosítási összeg:*
Önrész:*

Fizetési mód:*
Fizetési ütem:*
Mennyi 9 + 2 + 3?*
(SPAM levelek kiszűrése miatt szükséges)